„Всеки клиент, който играе с членска карта, получава допълнителни бонуси и промо билети.“

Общо описание

Електронната рулетката е оборудвана с 8 игрални места, което позволява 8 играча едновременно да участват в играта и да правят залози, независимо един от друг.

Всяко игрално място притежава собствен монитор със сензорен екран, четири механични бутона, четец за електронни ключове, устройство за приемане и разпознаване на банкноти, печатащо устройство, втори дисплей за допълнителна информация за играча и високоговорители.

Четирите механични бутона имат различни функции в зависимост от момента на използването им спрямо стадия на играта. След натискане на избрания бутон за стойността на залога, чрез сензорния екран на играча се предоставя възможност да поставя залозите дирекно върху екрана на съответното игрално място, докосвайки изображението на монитора.

 

Механични бутони

Mеханичните бутони са 4 на брой (Фиг.1).

Untitled-1

 

REPEAT                    

CLEAR/DELETE    
 
Yellow Bet (YBet)   

Blue Bet (BBet)

 

 

Механичните бутони имат различни функции в зависимост от момента на използването им спрямо стадия на играта.
– Механичният бутон REPEAT има две основни функции. Повтаряне на залозите от предишната игра и удвояване на направените залози:
Първата от тях се състои в следното: когато времето за поставяне на залозите започне, при натискане на бутона REPEAT се възстановяват залозите, направени при предишната игра.
Втората функция се задейства при натискане на бутона REPEAT след вече поставени залози (нови или старите от предишната игра), с което се осъществява удвояване на направените до момента залози.
– Механичният бутон CLEAR има три функции:
Когато вече има поставени залог/залози, двукратното бързо натискане на бутона CLEAR премахва всички направени от игралното място и на избраното (активно) колело, залози.
Чрез задържане на бутона CLEAR натиснат и докосване на направените залози на сензорния екран се премахват конкретно избраните чипове (залози).
При еднократно натискане на бутона CLEAR се премахва последният заложен чип (залог) от полето с позиции за поставяне на залози.
Механични бутони Yellow BET и Blue BET:
При натискане и задържане на двата бутона Yellow BET и Blue BET се активира допълнителна функция наречена COMPLETE BET, при която след докосване на желаното число, последното автоматично се огражда от всички възможни страни с минималната стойност на чипа от 1 кредит.

Функциите на механичните бутони са активни до изтичане времето за поставяне на залози.

 

Основен сензорен екран.

На главния екран на всяко игрално място (фиг.3) се показват позициите на направените залози за текущата игра, последните печеливши числа, текущият кредит, общата стойност на направените залози за текущата игра, общата стойност на направените залози за предишната игра, общата стойност на печалбата за предишната игра, както и възможно най-голямата печалба според направените залози в текущата игра.

figura 3

 

1. Кредит – Показва текущия кредит спрямо избраната деноминация. При докосване на това поле стойността на кредита и всички полета на екрана се визуализират в съответната валута и обратно;
2. Залог – показва общата стойност на направените залози за текущата игра;
3. Печалба – показва общата стойност на печалбата, която се визуализира след обявяване на печелившето число;
4. Поле, показващо стойността на един кредит в съответната валута;
5. Поле с информация за основните условия за залозите по време на игра;
6. Лента за избор на стойността на чиповете за поставяне на залози;
7. Повикай Крупие – видео бутон за извикване на обслужващия персонал;
8. Изтегли Печалба – бутон, след натискането на който се изплаща текущия кредит;
9. Бутон за избор на езика;
10. Помощ – при натискането му на екрана се извежда описание на играта, както и помощна информация за играча;
11. Бутон за регулиране силата на звуковите съобщения от игралното място;
13. Полe, визуализиращo номерa на игралното място;
14. Игрална маса – поле с позициите за поставяне на залози;
15. Лента за визуализиране на текстови съобщения;
16. Малка Серия – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
17. Лента с числата, чиято подредба съответства на реалната подредба на числата върху диска на колелото и се използва за игра със СЪСЕДИ;
18. Последна Печалба – показва общата стойност на печабата за предишната игра;
19. Максимална Печалба – показва възможно най-голямата печалба, според направените залози в текущата игра;
20. Последен Залог – показва общата стойност на направените залози за предишната игра;
21. Орфалайн – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
23. Голяма Серия – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
24. Лента, визуализираща времето за поставяне на залози;
25. Нулев Сектор – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
26. Лента, на която са изобразени последните печеливши числа в реда на попадението им. При докосване на което и да е от числата, на екрана се визуализира крайното състояние на играта за съответното попадение;
27. Съседи – за избор на 1, 2 до 9 на брой съседни числа, които да се залагат около избраното;
28. Поле за избиране на броя на съседните числа, върху които ще се поставят залози;
29. Визуализира последното паднало се число;
31. Статистика – При избиране на това поле се визуализира статистическа информация за активираното колело.(фиг.4).

 

figura 4

 

Помощен екран

При натискането на бутон ПОМОЩ на екрана се извежда описание на играта разположено на две сраници, както и помощна информация за играча. В долната част на екрана се намира бутон ИЗХОД за връщане към основния екран на играта (фиг.5 и фиг.6)

 

figura 5

Фиг.5 Помощен екран

figura 6Фиг.6 Помощен екран

 

Основни правила на играта

Въведение и цел на играта

Всеки играч, желаещ да участва в играта и да постави залози, трябва да закупи кредити като постави пари в устройството за приемане и разпознаване на банкноти или бъде обслужен от персонала.
В случай, че печелившото число е 0 (нула) всички останали направени залози на числата, между които и черно/червено, четно/нечетно, 1-18, 19-36, както и дузини и колони отпадат и за тях не се изчислява печалба.
Играта се провежда чрез завъртане на малко топче в кръгло колело с тридесет и седем номерирани слота. Целта на играта е правилно да се предвиди слота, в който ще падне топчето. При коректно отгатване на слота, на играча се изплащат кредити в зависимост от поставените залози за текущата игра, в съответствие с таблицата за изплащане на печалбите.

Позиции за поставяне на залози на масата

Всяка позиция покрива различен брой числа и различно изплащане на печалби. На фигури Фиг.7 са показани възможните отделни позиции за поставяне на залози. Възможните типове залози са означени с букви на фигурата, а пояснението към тях е дадено по-долу:

figura 7

 

Вътрешни залози ( Inside bets ):

А – залага се на едно число (Straight up)
B – залага се на две числа (Split)
C – залага се на три числа (Street)
D – залага се на четири числа (Corner)
E – залага се на четири числа (First Four)
F – залага се на шест числа (6 Line)

Външни залози (Outside bets):

G – залага се на дванадесет числа (Column 2 to 1)
H – залага се на дванадесет поредни числа (от 1 до 12, от 13 до 24; от 25 до 36) (Dozens: 1st 12; 2nd 12; 3rd 12)
I – залага се на всички малки числа от 1 до 18 (Low)
J – залага се на всички големи числа от 19 до 36 (High)
K – залага се на всички четни числа – Even
L – залага се на всички нечетни числа – Odd
M – залага се на всички числа на червен слот – Red
N – залага се на всички числа на черен слот – Black

 

Таблица за изплащане на печалбите
ТИП ЗАЛОГ ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОГА ИЗПЛАЩАНЕ ПРИМЕРНА КЛЕТКА(И)
»ВЪТРЕШНИ ЗАЛОЗИ«
Едно число (Straight up) Чипът се поставя на което и да е единично     число     между     1     и     36, включително и 0. Този  залог покрива само едно число. 35 към 1 30
Две числа (Split up) Чипът се поставя на линията, разделяща две съседни числа. Този залог покрива две числа. 17 към 1 11-14
Линия (Street Bet) Чипът се поставя на дясната външна граница на масата за рулетка. Този залог покрива три числа. 11 към 1 19-20-21
Три числа Чипът се поставя на ъгъла, където три числа се срещат. Залогът покрива всичките три числа. 11 към 1 1-2-3
Каре (Corner Bet) Чипът се поставя на ъгъла, където четири числа се срещат. Залогът покрива всичките четири числа. 8 към 1 25-26-28-29
Четири числа Чипът се поставя в където се срещат секторите 0/1 и 1-18,. Залогът покрива всичките четири числа. 8 към 1 (една нула) 0-1, 1-18
Шест числа (Six-number line) Чипът се поставя на външната гранична линия, където тя се пресича с линия, разделяща два съседни реда.  Този залог покрива редици, всяка от по три числа. 5 към 1 4-5-6-7-8-9
»ВЪНШНИ ЗАЛОЗИ«
Червено –Черно (Red-Black) Чипът се поставя на полето червено („red“) или на полето черно („black“). Този залог покрива 18 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 1 към 1 red
Четно – Нечетно (Even-Odd) Чипът се поставя на полето за четни числа („even“) или на полето за нечетни числа („odd“). Този залог покрива 18 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 1 към 1 odd
Висок – Нисък (High-Low) Чипът се поставя на полето с надпис „1-18“ или „19-36“. Този залог покрива 18 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 1 към 1 19-36
Колона (Column Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, маркирано като „2 към 1“ в най-десния край на масата за рулетка. Този залог покрива всички 12 числа в съответната колона. Когато числото е нула (0) залогът губи. 2 към 1 Central 2 to 1
Дузина (Dozen Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, отбелязано като „1st 12“, „2nd 12“,  или „3rd 12“ (първа, втора или трета дузина). Този залог покрива съответните 12 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 2 към 1 3rd 12

 

Начини за поставяне на залози
В рулетката има два основни начина за поставяне на залози: обикновено и серийно.
Обикновено поставяне на залози
След избиране на на чипа чрез докосване по екрана, играчът поставя на желаната позицията избрания залог. Натискайки и задържайки двата бутона YBet и BBet при избиране на позиция за поставяне на залог дирекно върху дадено число, автоматично се огражда числото от всички възможни страни с минимална стойност на чипа от един кредит.
Серийно поставяне на залози
Включва поставяне на залози, съответстващи на предпочитани комбинации от позиции за залагане – специални залози.
Голяма Серия (Big Series) – включва девет залога, покриващи позициите: 0-2-3, 4-7, 12-15, 18-21, 19-22, 25-26-28-29 и 32-35;

figura 8

Нулев Сектор (Zero Spiel) – включва четири залога покриващи позициите: 0-3, 12-15, 26 и 32-35;

figura 9

Орфалайн (Orphelins) – включва пет залога, покриващи позициите: 1, 6-9, 14-17, 17-20 и 31-34;

figura 10

Малка Серия (Small Series) – включва шест залога, покриващи позициите: 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30 и 33-36;

figura 11

 Премахване на залози – Осъществява се със съответстващия на игралното място механичен бутон “CLEAR” ( Механични бутони )

При опит за поставяне на залог по-малък от минималния определен за валидна игра, първия залог автоматично се приравнява на минималния.

Общо описание на играта Blackjack

Играта Blackjack може да се играе от 1 до 6 играчи. Всеки играч играе срещу дилъра, другите играчи са без значение за него. Играта се играе с 6 тестета карти на специализирана маса с компютърна система.

Целта на играча е да победи със своята ръка/ръце – ръката на дилъра. За да победи ръката на дилъра, играчът трябва да направи определен брой точки посредством теглене на карти или задържане като постигне максимална стойност 21 точки или по-голяма от стойността на ръката на дилъра. Играчът залага кредит, в замяна на който може да получи различни печалби в зависимост от начина, по който е победил дилъра, съгласно правилата. Правилата за играч и дилър си приличат, но дилърът играе, спазвайки по-строги правила.

За да участва в игра на масата, играчът трябва да закупи предварително определено количество кредити от дилъра срещу пари. След като е закупил кредит, играчът може да участва в нов рунд на играта като направи своя залог. Играчът може да се присъедини към масата, когато там няма текущо раздаване.

По време на игра играч може да закупи допълнителен кредит, ако това се налага, за да направи допълнителен залог.

Всеки играч, направил своя залог, участва в игра. Дилърът раздава карти само на участващите в играта, а останалите изчакват започването  на нов рунд, за да се включат. Един рунд започва при изтегляне на първа карта. Преди да започне рундът, дилърът може да върне играчите в екрана  за залози, ако това се налага.

Играчите играят срещу дилъра един след друг. Играта започва винаги играчът най-ляво от дилъра. Тъй като има възможност играчът да раздели една ръка на две, ръцете се играят една след друга, започвайки от първата по часовниковата стрелка.

Дилърът играе последен. Той може да не играе своя ход в определени ситуации, обяснени по-надолу. Печалбите за участващите се дават след  като и дилърът изиграе своя ход.

Играч може да напусне масата като му бъдат изплатени парите, съответстващи на текущите му кредити. Това става само при завършила  игра и преди да започне ново раздаване. Играчът има възможност да изтегли и само част от кредита.

При определени ситуации парите на участниците се изплащат преди да е завършила играта (Cancel Game). Това е извънредна ситуация, при която се налага допълнителна намеса.

Нивата на залозите – минимален и максимален залог – са предварително определени.

Основни правила и понятия

Ръка и стойност на ръка:
Ръка са всички карти, изтеглени за играч или дилър по време на игра. Стойност на ръката е сумата от точките, които дават картите, участващи в тази ръка.
Играчите могат да играят срещу дилъра с повече от една ръка – след разделяне на ръка. Правилата при игра с една ръка се прилагат и при много ръце. Изключение прави разделянето на Аса.
За всяка карта в ръката се гледа само силата й, а цветът няма никакво значение. Стойността на силата на картата в играта е:
Всички карти с числа дават толкова точки, колкото е числото, което показват. Например 10 е 10 точки, а 3 е три точки;
Вале, Дама и Поп имат стойност от 10 точки;
Асо се брои за 1 и/или 11 точки в зависимост от другите карти в ръката.
Видове ръце:
Ръка, съставена от Асо и карта със стойност 10 се нарича Blackjack или “естествено” 21.
Когато ръка включва повече от едно Асо, само резултатна стойност, по-малка от 21 се брои.
Ръката не се брои за Blackjack, ако е имало SPLIT (Разделяне).
В края на играта ръцете могат да бъдат печеливши, равни или губещи. Определянето на вида им става след като и дилърът изиграе своята ръка. Видовете ръце са разгледани по-надолу в правилата за загуба, равенство и печалба.
Печалбите за различните видове ръце са разгледани в таблицата на печалбите по-надолу.
Разделяне на ръце (SPLIT)
Всяка ръка, съставена от карти с еднаква стойност може да бъде разделена. За един играч е възможно да разделя до 3 пъти.
Дилърът не може да разделя ръката си. Той играе винаги с една ръка.
Особеност при разделяне на ръка съставена от две Аса е, че играча получава само по една допълнителна карта и не може да играе с тази ръка повече, освен ако втората карта е Асо и може да раздели ръката още веднъж.
При разделяне на ръка съставена от две Аса и втора карта със стойност 10 стойността на получената ръка не се приема за Blackjack, а за 21.
При разделяне на ръка, съставена от две карти със стойност 10 и втора карта Асо, то стойността на получената ръка не се приема за Blackjack, а за 21.
Теглене на карти в играта на Blackjack.
Играта на Blackjack започва с първоначално раздаване. При него се теглят по две карти за всеки участващ играч и една за дилъра. Раздаването е винаги отляво надясно, гледано от дилъра. Първата карта се тегли за първия участник, втората за втория и т.н. След като последния участник получи първата си карта се изтегля и карта за дилъра. В същата последователност дилърът тегли по още една карта за участващите играчи.
Теглене на допълнителна карта за играч става по негово желание. Тегленето на карта за дилъра се подчинява на строго правило и не зависи от неговото желание.
Играч не може да тегли допълнителна карта само ако стойността на ръката му е 21 или повече. При достигане на тази стойност следващата ръка или участник започват да играят.
Дилърът не тегли карта по време на своята игра, ако е ясен победителят в играта за всички участници. (Например: всички участващи играчи имат Blackjack, а дилърът има единствена карта четворка.)
Правила за игра на играчите.
По време на играта играча има предоставени множество възможности за избор как да продължи играта. Играчът има право да избере само една възможност в даден момент. Чрез избора си на възможност играчът се опитва да постигне победа. Този избор се нарича избор/ход на играча.
Компютърната система, разположена в масата следи за правилното прилагане на правилата. При грешка в работата на системата играта може да се прекрати.
Основните ходове, които може да предприеме играча са:
Hit/КАРТА.
С избор на Hit на играча се дава възможност да промени стойността на ръката си като изтегли нова карта. Играч може да прави Hit тогава и само тогава, когато стойността на ръката е по малка от 21. Изборът на Hit не струва кредити на играча. В резултат на Hit дилърът тегли нова карта и стойността й се прибавя към стойността на ръката.
Stand/ПАС.
Играчът може да избира Stand при същите условия като при  Hit. Изборът на Stand не струва кредити на играча. При избор на Stand играчът приключва играта с текущата ръка. Играта преминава към следваща ръка на същия играч или, ако няма такава към следващия участник.
Stand се избира автоматично за ход на играча в няколко случая – при Blackjack, след избор на Double, при достигане на 21 точки или при спечелване на бонус 5- card Charlie Bonus.
Автоматичен Stand се прави и когато ръката на играча  е със стойност 11/21.  Тогава играта за играча приключва като ръката  му се счита за 21.
Surrender/ОТКАЗ
След първоначалното раздаване на картите, преди да е започнала същинската игра и да бъде изтеглена допълнителна карта ирачите има възможност да направят Surrender. При отказ, на играча се връща половината от залога, който е направил. Surrender не струва кредит на играча, но се удържа половината от направения залог и играча приключва участието си в раздаването.
Double/Удвояване
Double дава право на играча да увеличи печалбата си като удвои залога си по време на игра. Избор на Double е възможен само ако играчът има две карти, раздадени от дилъра. Double струва на играча размера първоначалния му залог. Тегли се само още една карта и се добавя към ръката на играча.
Ако играчът няма достатъчно кредит за удвояване, той може да закупи този кредит от дилъра по време на игра.
Split/Разделяне.
Split дава възможност на играча да увеличи печалбата си като промени броя ръце, с които играе срещу дилъра. Избор на Split е възможен само при две карти с еднаква стойност (напр. 10 и Поп) и не е надхвърлил ограничението за брой разделяния. Максималния брой ръце в игра на играч е 4(три разделяния).
Split струва на играча размера първоначалния залог за всяко допълнително разделяне. След като дилърът раздели ръката на играча към всяка карта се изтегля по още една.
Ако играчът няма достатъчно кредит за разделяне, той може да закупи този кредит от дилъра по време на игра.
Insurance/Застраховка.
Правилото за Застраховка (Insurance) дава възможност на играча да заложи допълнителна сума, с която да защити залога си в случай, че следващата карта на дилъра е десятка.
Застраховка се предлага, когато картата на дилъра при първоначалното раздаване е Асо. Застраховката е срещу ръка на дилъра Blackjack.
Максималната позволена застраховка е равна на половината от първоначалния залог на играча.
Застраховка се предлага и, когато картата на дилъра при първоначалното раздаване е със стойност по-голяма или равна на 7.
Застраховката не е свързана с броя ръце на играча. Той заплаща еднократно застраховка и участва за печалба от нея, независимо от вида на ръцете си.
Even Money/Пари по равно.
Пари по равно дава право на играча да спечели сигурна печалба и да се откаже от игра в текущия рунд. Избор на Even Money се предлага на играч, само когато ръката му е Blackjack и картата на дилъра е Асо.
При избор на Even Money играчът не участва в играта, а на края на рунда получава своята сигурна печалба. Пари по равно не струва кредит на играча.
Правила за игра на дилъра.
Дилърът играе своята ръка като спазва следното правило: при стойност на ръката по-малка от 17 дилърът тегли нова карта. При стойност на ръката 17 или по-голяма дилърът спира да тегли и прави ПАС (Stand).
Дилърът има право да прекрати игра в случай, че има основателна причина за това. В този случай играта се прекратява и участниците получават своя кредит такъв, какъвто е бил в момента на започване на играта.

Правила за определяне на вида на ръка.

Правила за печеливша ръка.
Необходимо условие за победа е стойността на ръката да е по-малка или равна на 21 (да не е изгоряла).
От две ръце, отговарящи едновременно на условието за победа, побеждава тази, която е с по-голямата стойност. Ръка Blackjack (стойност 21) побеждава ръка със стойност 21. Ръка на играч, която надхвърля 21, винаги е губеща. Ръка на дилър, отговаряща на условието за победа, печели винаги срещу изгорели ръце на играчи, независимо от стойността на ръцете.
Правила за равенство на ръце.
Условието за равенство е стойността на двете ръце да е една и съща. Ръка Blackjack (стойност 21) е равна само и единствено на ръка Blackjack. Ако ръцете на играча и дилъра са с еднакви стойности, но са изгорели, то играчът губи.
Правила за губеща ръка.
Ако ръката на играча е изгоряла, тя губи винаги, независимо от ръката на дилъра (дори и при изгоряла ръка на дилъра!). Ако играч раздели Аса и разделените ръце са със стойност 21, а дилърът има Blackjack, то ръцете на играча губят. Ако ръката на играча е със стойност по-малка от стойността на неизгоряла ръка на дилъра, то ръката на играча губи.
Game round/Игра на масата.
Играта на масата преминава през следните етапи като задължителни са само три, а през другите се преминава в зависимост от ръцете на играчите и дилъра.
Поставяне на залозите – първият задължителен етап;
Първоначалното раздаване на картите – задължителен етап;
Отказ или застраховка – през този етап се минава в зависимост от първата карта на дилъра;
Игра на играчите – незадължителен, играч с Blackjack не минава през този етап;
Игра на дилъра – незадължителен, например не се минава през него, ако всички играчи са загубили;
Край на игра – задължителен етап, през време на който играчите научават резултата от рунда и се изплащат печалбите.

Поставяне на залозите. Начало на игра.
Нова игра на масата започва като всеки от играчите направи залога си. Залозите в играта се правят в съгласие с позволените лимити на масата. Лимитите на залозите са предварително определени – минималният и максималният залог са изписани на екраните на играчите, както и на втория екран на масата. Дилърът затваря масата за залози и същинската играта може да започне. Преди да е раздал първата карта дилърът може да отвори масата за залози, ако това се налага – например включване на нов участник. За начало на игра се смята изтегляне/въвеждане на първата карта в следващия етап.
Първоначално раздаване.
Дилърът започва раздаването на картите една по една. Първата карта е за най-левия, гледано от дилъра участник, втората за втория отляво надясно, гледано от дилъра и т.н в посока на часовниковата стрелка. На мястото, където дилърът трябва да постави карта, свети зелена индикация. След последния участващ играч се тегли карта за дилъра. След него се тегли по още една карта за всеки играч. На края на този етап всеки играч има по две карти, а дилърът една.
Отказ или застраховка (или Пари по равно)
В зависимост от картата на дилъра още след първоначалното раздаване на карти (After Initial Deal) на играчите може да се предложи отказ от игра (Surrender) или застраховка (Insurance), като размерът на застраховката може да се избира от играча. Играчът има право да се откаже от застраховка. На играч с Blackjack се предлага Even Money в ако картата за дилъра е Асо. Особеност за масата е, че при избор на Even Money не се взимат пари от играча, тъй като последният печели веднага, независимо от втората карта на дилъра. Играчът има право да се откаже от Even Money. Дилърът потвърждава направените застраховки, когато и последния участник направи своя избор и играта продължава.
Игра на играчите
Играта започва от най-левия гледано от дилъра играч. На екрана на дисплея на играча се представят за избор опции, съгласно правилата на играта. Изборът включва всички възможни комбинации, които не нарушават правилата в зависимост от картите на ръката. Чрез натискане върху опцията играчът прави своя избор, а екранът се сменя с друг, представящ новото състояние на ръката. След като играч завърши изиграването на ръка следващата ръка на играча или следващият участник започва игра.
Участниците в играта играят един след друг своите ръце отляво надясно, гледано от дилъра.
Игра на дилъра.
Дилърът започва да играе своята ръка – тегли следваща карта докато стойността на неговата ръка е по-малка от 17 и спира, ако ръката му е равна или по-голяма от 17.
В зависимост от ръцете на участниците в играта дилърът може да не тегли карта след първата си. В такъв случай е ясно, че или дилърът не може да победи ръка, на който и да е играч или обратното, че ръцете на играчите са изгорели и няма направена застраховка.
Край на играта
След като дилърът изиграе своя ръка играта завършва, определя се вида на ръцете на масата и съответните печалби се раздават на играчите. Печалбите се натрупват в кредита на участник с печеливша ръка. Сборът на всички печалби от ръце на даден участник се показва на неговия екран.
Дилърът избира край на играта и масата е готова за започване на нов рунд.
В този сбор е включен и върнатия залог за всяка ръка, залога за застраховка и печалбата от застраховката.
Когато на екрана на играча се изпише Край на играта (Game over), кредитът в поле CREDIT e вече актуализиран и е реалният кредит, който играчът притежава.
Cancel game/Прекратяване на игра
По всяко време дилърът може да прекрати игра. Причината за прекратяване на игра най-често е в резултат на грешка. За целта дилърът има възможност да поиска прекратяване на играта от своя екран.  За окончателното прекратяване на играта мениджърът на казиното трябва да потвърди това решение на дилъра. На всички участници в играта се връщат направените дотук залози, а печалби не се изплащат. В резултат кредитът на всички участници е със стойността преди започването на рунда.
777 Bonus
Играчът печели бонуса, ако той има само една ръка, съставена от три седмици (независимо от боята им) и ръката на дилъра не е Блекджек.
Ако при раздадени първоначално две седмици на играча, той избере да направи Double или Split, в този случай той губи възможността да участва за бонуса.
Играчът се подканва да спечели бонус при първи две карти седмици на неговата единствена ръка. Подканването е на екрана на играча с бутон „Hit for Bonus“.
Таблица на печалбите, изплащани от масата на играчите
Тук са описани различните печалби, които играта дава на играча в зависимост от вида на ръката му.
Ако ръката на играча е печеливша, се връща залогът и се дава печалба съответно:
– Ако играчът има Blackjack, се изплаща печалба от 3:2 залога;
– Ако играчът има Blackjack, но избере Even Money, печалбата е 1:1 залога;
– Ако играчът няма Blackjack, се изплаща печалба 1:1 залога;
– Ако ръката на играча е равна на дилъра, то на играча се връща залога;
– Ако ръката на играча е губеща, той губи залога за тази ръка;
– Ако играч се откаже от игра (Surrender), то на играча се връща половината от залога;
– Ако играчът е направил застраховка и следваща картата на дилъра е със стойност 10, застраховката се връща на играча. Изплащаната печалба е със стойност 2:1 от стойността на застраховката;
– Ако играчът е спечелил бонус, му се връща залогът и му се изплаща печалба е със стойност 3:2 от стойността на залога.

 

Екрани по време на игра

Начален екран (Intro Screen)

1

Това е началният екран на играта. Същият екран се показва и след като играчът приключи т.е. кредитът стане равен на 0 се показва за край на играта.

Бутон за избор на език: избор на текущия език, на който ще се показват всички съобщения.
ИНФО – бутон за зареждане на информационните страници на клиентския монитор.
КУПИ КРЕДИТ (BUY CREDIT): бутон, посредством който играчът избира зареждане на кредита. При натискането на този бутон на екрана на дилъра се сменя статусът на играча с КУПУВАМ (PURCHASE), с което се указва, че играчът иска да закупи кредит.

Докато има активна игра се скриват надписът и бутонът КУПИ КРЕДИТ (BUY CREDIT) и се показва само наличният кредит.

Екран за изплащане на кредита (Cash Out Screen)

2

ИЗПЛАЩАНЕ (CASH OUT) –  става неактивен.

Съществуват два варианта за изплащане на кредита от дилъра:

  • частично, когато се иска изплащане само на част от наличния кредит.
  • пълно, изплаща се целият кредит на играча.

ОТКАЗ (CANCEL) – връща играча в предишния екран. На екрана се изписва наличният кредит на играча.

  • Екран за залагане (Bet Screen)

3

В този екран се избира залогът, с който ще се играе. Изборът на залог става посредством чиповете като резултатът от избора се визуализира върху бутона под надписа НОВ (NEW).
За да се изтрие залога, се избира ИЗЧИСТИ (CLEAR BET).
МИН. (MIN) – най-малкият залог, правен от играча.
МАКС. (MAX) – най-големият залог, правен от играча.
ПРЕДИШЕН (PREVIOUS) – залогът от последната игра, изиграна от играча.
Посредством избора на един от бутоните за залог се преминава към екрана за игра (Game Screen).
Описание на полетата и бутоните на този екран:
Бутон за избор на език – избор на текущия език, на който ще се показват всички съобщения.
ИНФО – бутон за зареждане на информационните страници на клиентския монитор.
КРЕДИТ: XXX.X (CREDIT: XXX.X) – статус поле, в което се визуализира текущият кредит на играча, има го във всички екрани.
Под полето за кредит се визуализира текущата стойност на 1 кредит.
КУПИ КРЕДИТ (BUY CREDIT) – бутон, посредством който играчът избира внасяне на пари, т.е. зареждане на кредита. Бутонът винаги е видим и активен.
ИЗПЛАЩАНЕ (CASH OUT) – изход от играта като се изплаща печалбата или остатъкът от кредита. Бутонът винаги е видим и активен.
НОВ (NEW) – избор на размера на залога. Изборът става посредством жетоните, чрез които се избира стойността на залога. С ИЗЧИСТИ (CLEAR BET) се анулира стойността. Прави се проверка залогът да не надвиши текущия кредит и максимален залог и да не е по-малък от минималния залог. При натискането му се преминава към екрана за игра /Game Screen/.
МИН. (MIN) – показва стойността на минималния кредит, който играчът е залагал. Изборът на този бутон потвърждава, че играчът ще играе със същия залог. Преминава към екрана за игра /Game Screen/.
МАКС. (MAX) – показва стойността на максималния кредит, който играчът е залагал. Изборът на този бутон потвърждава, че играчът ще играе със същия залог. Преминава към екрана за игра /Game Screen/.
ПРЕДИШЕН (PREVIOUS) – Показва стойността на кредита, който играчът е заложил в предишната игра. Изборът на този бутон потвърждава, че играчът ще играе със същия залог. Преминава към екрана за игра /Game Screen/.
МИН. ЗАЛОГ (MIN BET) – настройваем параметър на масата, показващ минималния залог в кредити, който играчът може да направи.
МАКС. ЗАЛОГ (MAX BET) – настройваем параметър на масата, показващ максималния залог в кредити, който играчът може да направи.
Екран за игра (Game Screen)
Екранът на играта съдържа следните полета:
КРЕДИТ: XXX.X (CREDIT: XXX.X) – статус поле, в което се визуализира текущият кредит на играча.  Има го във всички екрани.
Застраховка: XX (Insurance: XX) – статус поле, което се визуализира, ако играчът е направил застраховка.
Текущият залог на играча се визуализира под картите. Ако играчът е избрал Удвояване (Double), залогът се изписва по следния начин: ЗАЛОГ: 2 Х 2 (BET: 2 X 2).
В зависимост от изхода на играта под залога на играча се изписва типът на ръката: Пас (Stand), Повече (Bust) или Блекджек (Blackjack).
Когато играчът има натурален Блекджек, тогава се изписва Блекджек (Blackjack) и играта автоматично спира, за да изчака завършване на играта от дилъра, след което се преминава в екрана за залагане (Bet Screen).
Когато играчът има 21, но не е натурален Блекджек, тогава се изписва Пас (Stand) и играта автоматично спира, за да изчака завършване на играта от дилъра, след което се преминава в екрана за залагане Bet Screen.
Когато играчът превиши 21, тогава се изписва Повече (Bust) и играта спира, за да изчака завършване на играта от дилъра, след което се преминава в екрана за залагане (Bet Screen).

 

Основни бутони на разположение на играча при игра.

4

УДВОЯВАНЕ (DOUBLE) – бутон за удвояване и една карта, означава да се удвои наличният залог и да се получи само още една карта. Изчаква се резултатът от картите на дилъра, за да се разбере дали играчът печели или губи. След края на играта се преминава към екран за залагане (Bet Screen). Бутонът е активен докато не се изтегли трета карта.
ПАС (STAND) – бутон за отказ от нова карта, след неговият избор се изчаква резултатът от картите на дилъра/крупието/, за да се разбере дали играчът печели или губи. След края на играта се преминава към екран за залагане (Bet Screen). Бутонът винаги е активен.
КАРТА (HIT) – бутон за искане на нова карта. Бутонът винаги е активен.
РАЗДЕЛЯНЕ (SPLIT) – бутон за разделяне на картите, опцията е активна само ако двете карти имат еднаква стойност като всяка карта става първа в новата ръка (съответно всяка ръка има нов залог в размера на основния, максималният брой на разделяния е 4). Преминава се към екран за разделяне (Split Screen). Бутонът се активира само ако изтеглените 2 карти са с еднаква стойност.
ОТКАЗ (SURRENDER) – бутон за отказване (Surrender), означава играча да се откаже от половината от първоначалния си залог, да бъде изплатена другата половина и участието в раздаването да бъде прекратено.

Запознаване с PREMIER MULTI – GAME

1

Фиг. 1 Основен екран на PREMIER MULTI – GAME

Игрите в PREMIER MULTI – GAME са обособени в групи според вида им – видео слот игри с плодове (FRUIT), класически видео слот игри (CLASSIC), видео слот игри с по-малко от 30 линии, които не са класически или плодови игри (MULTILINE), екстра линейни видео слот игри с над 30 линии включително (EXTRALINE), и бинго игра KENO. На екрана за избор на игра се намират 6 видео бутона, чрез които се избира съответната група игри: CALL GAMES, D FRUIT, E CLASSIC, G MULTILINE, K EXTRALINE, H – KENO.

С бутон C ALL GAMES се избират всички групи игри. Независимо кой от бутоните е избран, на екрана се зарежда първата страница с игри (ако страниците са повече от една) от съответната група.

Чрез навигационните стрелки наляво и надясно (F) се прави плавен преход между страниците на избраната група игри. Това е възможно и чрез прелистване на страниците от тъч екрана с ръка. Между навигационните стрелки са разположени бутоните с номерация на страниците.

Всички страници съдържат същите полета и видео бутони като първата. Основните елементи от екрана за избор на игра са представени по-долу:

А – видео бутони за избор на игри. Желаната игра се избира само с тъчване на екрана върху съответния видео бутон;

B – поле CREDIT – показва текущия кредит на играча в кредити, с който се започва всяка следваща избрана игра;

I – видео-бутон GAME RATING – чрез него се прави класиране на игрите по брой изиграни игри. Върху всеки показан видео-бутон за игра се показва съответната цифра за мястото й в класацията.

J – бутон Език – при тъчване, над него се показва меню за избор на език. При тъчване върху някой от елементите на менюто надписите на екрана се променят на съответния език.

2. Избиране на игра и реализиране на залог:

На фигурата по-долу е показана схема на клавиатура на игралeн автомат с игри от P-series с разположението и имената на бутоните. Посочена е функционалността и предназначението на бутоните.

2

Фиг. 2 OLED Клавиатура на PREMIER MULTI – GAME

CASH OUT – бутон за стартиране на процедура по изплащане на текущия кредит. При натискане първо прехвърля печалбата в кредита (приключва играта) и след това стартира процедура по изплащане на крадита;

SERVICE – бутон за извикване на персонала;

AUTO PLAY – бутон за стартиране/спиране на автоматичен режим на видео слот игра;

SELECT GAME – бутон за избор на игра. След натискане първо прехвърля печалбата в кредита (приключва играта) и след това се преминава към началния екран за избор на игра;

Button L1 ÷ Button L5 (LINES):

За видео слот игрите: – 5 бутонa за избор на линии. Избират броя активни линии според фиксирана схема, различна за всяка игра;

Button B1 ÷ Button B5 (BET или PLAY BET):

За видео слот игрите: – Бутони за избор на залог за линейни игри. Всеки от бутоните има фиксирана стойност на залога на линия. Ако е избрана игра от серия Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay), тези бутони задават множители за залога Bet Multiplier по фиксирана схема.

GAMBLE/SELECT LINES:

За видео слот игрите: – Бутон за избор на линии или Reel Ways Pay Bet (при Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) игра) по установена схема;

За всички игри: – За влизане в режим удвояване и избор на червен цвят в режим удвояване;

GAMBLE/SELECT BET:

За  видео  слот  игрите:  –  Бутон за избор на залог или bet  multiplier

(при Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) игра) по установена схема;

За всички игри: – За влизане в режим на удвояване и избор на черен цвят в режим удвояване;

— TAKE WIN:

За  всички  игри:  –  бутон  за  прехвърляне  на  печалбата  в   кредита

(приключва играта);

START/REPEAT THE BET:

За видео слот игрите: – Бутон за стартиране на нова игра при текущо избрания общ залог.

3. Комбинации на залози при PREMIER MULTI – GAME:

Чрез тъчване на видео-бутон за избор на игра съответната игра се зарежда и на долния монитор на машината се изобразява основният екран на избраната игра. Всяка една от игрите се играе по собствени правила.

Игрите в PREMIER MULTI – GAME са видео-слот линейни игри или игри от серия Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) с 5 барабана (рила) и три или четири видими позиции от всеки рил. Линейните игри имат определен максимален брой линии за залагане, различен за различните игри.

3

Фиг. 3 Основен екран на линейните игри

4

Фиг. 4 Основен екран на игри от серия Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay)

На Фиг. 3 и Фиг. 4 са показани основните екрани съответно на линейни игри и на Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) игри от PREMIER MULTI – GAME. За всички игри основните екрани принципно се състоят от следните елементи и полета:

А – поле на риловете;

B – сектори за избор на линии при линейните игри (виж Фиг. 3). Всяко поле B за линейните игри се състои от 5 сектора с фиксиран брой линии за всеки от тях. Чрез тъчване на някой от секторите се избира броя линии, съответстващ на цифрата, изписана в него. Цифрата се оцветява (както 20 LINES), а надписите в останалите сектори остават в сиво. Надписите в секторите съответстват на броя линии;

B – полета за избор на активни рилове за игри от серия Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) (виж Фиг. 4). Всяко поле B за игри от серия Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) се състои от 5 сектора, които съответстват на избрания Reel Ways Pay Bet в посока отдолу-нагоре и на броя активирани рилове. При тъчване на някой от секторите надписът му се оцветява и променя на Reel ххх Ways Pay (като Reel 243 Ways Pay) или Хtra Reel ххх Ways Pay, а надписите в останалите сектори не се променят и остават в сиво.

C – видео бутон SELECT GAME. След натискане първоначално прехвърля печалбата в кредита (приключва играта) и след това се преминава към началния екран за избор на игра.

D – Бутон ИНФО (HELP) – при задействане променя информационните страници за съответната игра на втория монитор на машината.

E – бутон Език – при тъчване, над него се показва меню за избор на език. При тъчване върху някой от елементите на менюто надписите по играта се сменят на съответния език, а менюто с езиците изчезва;

F – поле КРЕДИТ (CREDIT) – показва текуща стойност на кредита, с който разполага играчът. При тъчване в полето КРЕДИТ (CREDIT), стойността му се изписва в кредити или в пари – ПАРИ (CASH).

G – поле за показване на различни съобщения за играта (статусбар);

H – поле ОБЩ ЗАЛОГ (BET) – показва общата стойност на залога за играта.

При натискане на който и да е от двата бутона във форма на стрелки в поле ОБЩ ЗАЛОГ (BET) се показва меню за избор на линии и залог на линия за линейните игри и Reel Ways Pay залог и множител залог за Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) игри.

Менюто за линейните игри (виж фиг. 3) се състои от:

J – поле ЛИНИИ (LINES), което показва моментно избрания брой линии;

I – поле ЗАЛОГ/ЛИНИЯ (BET/LINE), което показва моментно избрания залог на линия.

Менюто за Reel Ways Pay (Extra Reel Ways Pay) игри (виж фиг.4) се състои от:

J – поле BET FOR 243 WAYS, което показва моментно избрания Reel Ways Pay залог

I – поле МНОЖИТЕЛ ЗАЛОГ (BET MULTIPLIER), което показва моментно избрания множител залог.

Отляво и отдясно на двете полета има стрелки надолу и нагоре, с които се променят съответните текущи стойности по фиксирана схема. Менюто стои на екрана до стартиране на нова.

К – поле ПЕЧАЛБА (WIN) – служи за показване на печалбата от последната игра;

L – бутон CHANGE DENOM – показва текущата деноминация. При тъчване се показват полетата на деноминациите. При тъчване на някое от тези полета се избира съответната деноминация.

M – бутон за промяна силата на звука по всяко време. Има три степени като най-ниската съответства на силата на звука.

Играта стартира след задействане на бутона START или на някой от бутоните за избор на залог от клавиатурата, при което барабаните се завъртат.  Спирането е автоматично или по желание на играча (възможно е както общо, така и отделно спиране на барабаните). Спирането е възможно и чрез директно тъчване върху съответния рил на екрана. Това може да се прави за всеки рил, преди той да е спрял с тъчване върху рила на монитора или с натискане на съответния му бутон от клавиатурата.

След спиране на всички барабани се маркират печелившите комбинации на фона на поздравителна мелодия. Те се определят според таблицата на печалбите и допълнителните условия, описани в информационните страници, показвани на горния монитор на машината за съответната игра.

При всяко стартиране на нова игра (ако има достатъчно кредит) автоматично към текущия кредит се добавя печалбата от предишната игра и се изважда избраният общ залог.

Игрите дават възможност за спечелване на допълнителни бонусни печалби или удвояване на спечеленото.

Стойността на залога в пари зависи от избраната деноминация (стойност на 1 кредит). Играчът има възможност да избере една деноминация. Това може да стане чрез тъчване в полето CHANGE DENOM. На екрана се показва менюто с възможните деноминации, от което се избира желаната. Това може да стане, както от клавиатурата на машината, така и чрез тъчване на съответното поле на екрана.